Kwaliteitsreglement

Dit document beschrijft de manier waarop ZonderMeer – hulp bij ordenen werkt aan het garanderen van de kwaliteit van haar dienstverlening, alsmede aan het monitoren en verbeteren van deze kwaliteit.

Doel
Het doel van de dienstverlening is om personen te begeleiden die in hun Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen een dusdanig lage ZRM-score hebben dat zij onvoldoende zelfredzaam zijn en daardoor onvoldoende kunnen participeren in de samenleving. ZonderMeer streeft naar kortdurende begeleiding die leidt tot verzelfstandiging van de cliënt of tenminste tot afschaling naar een eenvoudiger en goedkopere begeleiding die kan worden geleverd door een daarvoor gecontracteerde partij.

Wie
ZonderMeer – hulp bij ordenen is een eenmanszaak. Dit betekent dat de eigenaar, Marian Habets, verantwoordelijk is voor de kwaliteitsbewaking. De opleiding en ervaring van Marian Habets staat garant voor een dienstverlening op HBO niveau.
Marian Habets werkt volgens het beroepsprofiel en de ethische code van de NBPO (Nederlandse Beroepsvereniging voor Professional Organizers).
Marian Habets werkt als onderaannemer bij van Loo Organizing voor de begeleiding van cliënten in de regio Centraal Gelderland en is aangesloten bij TVN Zorgt voor de regio Nijmegen.
Aan Marian Habets wordt in de rest van het document gerefereerd als de P.O. (Professional Organizer).

Wat
De dienstverlening van ZonderMeer behelst het begeleiden van personen in situaties van wanorde en gebrek aan overzicht in de breedste zin van het woord bij opruimen, orde scheppen, overzicht verkrijgen en behouden, prioriteren en plannen. ZonderMeer levert voornamelijk specialistische begeleiding in situaties waarin psychische/psychiatrische oorzaken ten grondslag liggen aan de bovengenoemde symptomen. Het doel is om de cliënt zoveel als mogelijk te begeleiden naar verzelfstandiging en zelfredzaamheid op het gebied van de bovengenoemde Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen.
In de begeleiding wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het netwerk dat de cliënt al heeft of wordt ingezet op het begeleiden van de cliënt bij het vergroten van zijn netwerk. Het beschikken over een adequaat netwerk stelt de cliënt in staat om de bovenbeschreven doelen te bereiken en de resultaten van het begeleidingstraject zonder specialistische begeleiding vast te houden.

Werkwijze

De intake
Na een uitgebreide intake op locatie wordt er samen met de cliënt een plan gemaakt.

Het (begeleidings)plan
Het plan bevat tenminste:

  • Beschrijving van de beginsituatie, al dan niet volgens het format van de  Zelfredzaamheidsmatrix, afhankelijk van de wensen van de lokale toegang
  • Beschrijving van het gewenste eindresultaat
  • Wat er al is ondernomen om dit resultaat te bereiken
  • Welke hulpbronnen al aanwezig zijn, netwerk en betrokken professionals
  • Acties: concrete stappen die nodig zijn
  • Tijd : inschatting van de PO over het benodigde aantal begeleidingsuren

Het plan wordt door de cliënt of de PO ingediend bij de opdrachtgever (de lokale toegang) ter accordering. In het geval dat de cliënt zelf de opdrachtgever is, ondertekent de cliënt zelf de (zorg)overeenkomst Het plan mag alleen met instemming van de cliënt naar de lokale toegang worden gestuurd.

Tussenrapportage aan de opdrachtgever
Het contact met de opdrachtgever (de gemeente) verloopt via de contactpersoon bij de lokale toegang (WMO consulent of wijkcoach). Afhankelijk van de afspraken hieromtrent met de contactpersoon zal Marian Habets een schriftelijke tussenrapportage aanleveren, met toestemming van de cliënt (tenzij wettelijke bepalingen hierop een uitzondering maken).

Eindrapportage en afronding
Afhankelijk van de afspraken hieromtrent met de contactpersoon van de lokale toegang, zal Marian Habets een schriftelijke eindrapportage aanleveren, met toestemming van de cliënt (tenzij wettelijke bepalingen hierop een uitzondering maken).

Eindevaluatie
Aan cliënten zal aan het einde van de zorgverlening, indien de cliënt daartoe in staat is, worden gevraagd de cliënttevredenheids-vragenlijst van de beroepsvereniging NBPO in te vullen. De eindrapportage aan de opdrachtgever bestaat uit dit evaluatieformulier en de rapportage door de opdrachtnemer.

Vakinhoudelijke kwaliteitsontwikkeling
Naar aanleiding van verbeterpunten die naar voren komen uit de cliëntevaluaties, zal Marian Habets zoveel mogelijk trachten hierbij aan te sluiten door jaarlijks tenminste één relevante scholingsmodule te volgen.
Marian Habets neemt tevens in het kader van kwaliteitsontwikkeling deel aan een intervisiegroep die vier keer per kalenderjaar bijeenkomt.

Cliëntgegevens en Informatie uitwisseling
De verwerking van cliëntgegevens en de informatie-uitwisseling van ZonderMeer – hulp bij ordenen is beschreven in de privacyverklaring.

ZonderMeer – hulp bij ordenen houdt zich bij de verlening van hulp aan de toepassing van de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, de meldplicht calamiteiten en de meldplicht geweld. Verder zal het meldpunt discriminatie en pesten in voorkomende gevallen gebruikt worden. De meldcodes prevaleren boven het gestelde in het privacybeleid.

Bedrijfsvoering
ZonderMeer – hulp bij ordenen heeft een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die voldoet aan wat gebruikelijk is voor de beroepsgroep.
ZonderMeer – hulp bij ordenen is aangesloten bij de klachtenregeling van Klachtenportaal Zorg.

Vervanging bij ziekte of vakantie
In geval van ziekte, wanneer deze langer duurt dan 3 weken, of bij vakantie, wanneer deze langer duurt dan 3 weken, zal ZonderMeer de cliënt aanbieden gebruik te maken van een vervanger.

%d bloggers liken dit: