Privacyreglement

 

ZonderMeer – hulp bij ordenen, Marian Habets, gaat zorgvuldig, vertrouwelijk en in overeenstemming met de wet om met persoonsgegevens van cliënten. *

Geheimhoudingsplicht
Informatie die Marian Habets van de cliënt ontvangt wordt niet gedeeld met anderen, tenzij de cliënt hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven. Het kan dan gaan om interdisciplinair overleg, dat de behandeling en begeleiding ten goede komt, of om verantwoording aan de gemeente, bij WMO maatwerkvoorzieningen. Een WMO ondersteuningsplan of een voortgangsverslag of eindverslag wordt alleen met instemming van de cliënt naar derden gestuurd.

Uitzondering op deze regels: bij een vermoeden van misbruik/verwaarlozing/mishandeling dan wel huiselijk geweld wordt de Meldcode Huiselijk Geweld gevolgd.

Cliëntendossier
De gegevens van de cliënt worden bijgehouden in een digitaal cliëntendossier. Er worden alleen gegevens verwerkt die nodig zijn voor een goede begeleiding van de cliënt of die nodig zijn voor het uitvoeren van de beroepspraktijk.
Cliënten worden (verplicht) geïdentificeerd aan de hand van hun BSN, dat wordt opgenomen in het cliëntendossier.
De personen die binnen ZonderMeer (onderaannemers) met cliëntengegevens in aanraking komen zijn alle gehouden aan een geheimhoudingsplicht.
ZonderMeer heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren gaan en om ze te beveiligen tegen datalekken.

Na beëindiging van de begeleiding of behandeling wordt het dossier minimaal 15 jaar bewaard in een beveiligde omgeving.

Informatie-uitwisseling
Informatie-uitwisseling met andere zorgverleners en wijkcoaches gebeurt alleen met expliciete toestemming en/of in het bijzijn van de cliënt. Uitwisseling van digitale informatie gebeurt via beveiligde of daartoe ontworpen kanalen.
De cliënt heeft recht op inzage en recht op verbetering, verwijdering of afscherming van persoonsgegevens. Ook is er recht op vernietiging van de persoonsgegevens.

*Wmo2015 en Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)

 

Naar het kwaliteitsreglement van ZonderMeer.